Wykorzystywanie informacji

Julian Grodz


Selekcjonowanie informacji

Selekcja informacji polega na wybieraniu tylko potrzebnych informacji przetwarzaniu ich oraz jednoczesnym eliminowaniu zbędnych.

Selekcja ma charakter wielostopniowy:

I stopień – wybór informacji celowych spośród masy zebranych inf.

II stopień – wybór informacji, które mają być utrwalone na nośniku

III stopień – wybór informacji w zależności od potrzeb  odbiorcy

1. Przetwarzanie informacji

Jest to działanie polegające na zastosowaniu szeregu metod i procedur transformacji informacji zgodnie z potrzebami. Typowymi przykładami procedur transformacji informacji są: agregacja informacji, dezagregacja, wyszukiwanie, selekcja, operacje arytmetyczne, metody statystyczne, porównywanie, metoda rangowania oraz sortowanie.

Proces przetwarzania informacji nie powoduje zniszczenia ani zużycia tejże informacji. Polega on na przetwarzaniu wszelkich danych, zebranych z różnych dostępnych źródeł, i ich spójnej syntezy mającej sens zastosowania przez użytkownika.

muzg

2. Interpretacja informacji

W procesie przetwarzania bardzo ważne miejsce zajmuje interpretacja posiadanych informacji. Etap ten jest także ważny z punktu widzenia wartości informacji wykorzystywanej przez użytkowników. Interpretacja informacji pozwala na wyodrębnienie syntetycznego obrazu rzeczywistości.

Przetwarzanie informacji ma na celu określenie istotności informacji, określenie jej wartości dla użytkownika oraz tego, czy jest ona pilna, zrozumiała, a przede wszystkim aktualna. Aktualność jest jednym z podstawowych kryteriów warunkujących przetwarzanie informacji i mówi nam w jakim stopniu informacja określa rzeczywistość na dany moment.

int